PCLab.pl - aktualności
Najnowsze wiadomości ze świata IT
Zaktualizowano: 2 tygodnie 6 dni temu

Gears 5 - zapowied� test�w technicznych i wymagania sprz�towe wersji PC

sob., 07/06/2019 - 13:00
The Coalition zapowiedzia�o testy techniczne gry Gears 5. Deweloperzy ujawnili, jakie tryby rozgrywki wieloosobowej b�dziemy mogli sprawdzi�, a tak�e jakiego b�dziemy potrzebowa� sprz�tu, by m�c odpali� wersj� testow�. Co istotne, ujawnione wymagania b�d� prawdopodobnie bardzo bliskie tym dla finalnej edycji gry, wi�c tym bardziej warto jest si� im przyjrze�.

AMD obni�y�o ceny kart Radeon RX 5700 XT i Radeon RX 5700

pt., 07/05/2019 - 23:01
Plotki okaza�y si� by� prawd�. AMD w�a�nie oficjalnie poinformowa�o, �e zmienia sugerowane ceny kart graficznych Radeon RX 5700 XT i Radeon RX 5700. Dzi�ki temu krokowi, sprz�t powinien by� du�o bardziej atrakcyjny na tle najnowszej oferty Nvidii. Szczeg�y na temat cen znajdziecie w rozwini�ciu.

Nowe biznesowe monitory z USB C marki Philips

pt., 07/05/2019 - 19:45
Philips (a wďż˝aďż˝ciwie producent monitorďż˝w tej marki, czyli MMD) zaprezentowaďż˝ nowe monitory o wielkoďż˝ci 24” i 27”. To w zasadzie bliďż˝niacze (rďż˝niďż˝ siďż˝ wielkoďż˝ciďż˝ i rozdzielczoďż˝ciďż˝) modele 241B7QUBHEB i 272B7QUBHEB, ktďż˝re niekoniecznie tak jak niedawno przytaczane na PClab monitory AOC AGON AG251FZ2 i LG 27GL650F zadowolďż˝ graczy, ale wedďż˝ug producenta ďż˝wietnie wpasujďż˝ siďż˝ w zastosowania biurowe i biznesowe.

UDN: Apple pracuje nad sk�adanym iPadem z 5G

pt., 07/05/2019 - 16:29
Firma do��cza do wy�cigu. W tym roku na rynku pojawi�y si� smartfony z ��czno�ci� 5G oraz pierwsze, hybrydowe konstrukcje ze sk�adanymi ekranami. Tego typu urz�dzenia zaprezentowa�y firmy Samsung i Huawei. Spora cz�� internaut�w po targach MWC 2019, w trakcie kt�rej zadebiutowa� sprz�t, zacz�a jednak czeka�, a� w�asne alternatywy dla Samsunga Galaxy S10 5G czy Huaweia Mate X zapowie Apple.

Xiaomi: nadchodzi nowy model z serii Mi Mix!

pt., 07/05/2019 - 15:56
Jedna z ciekawszych serii smartfon�w doczeka si� od�wie�enia. Pierwszy model Xiaomi z serii Mi Mix ju� w dniu swojej premiery spotka� si� z ogromnym zainteresowaniem bran�owych medi�w - urz�dzenie cechowa�o si� nietypow� jak na 2016 rok, praktycznie pozbawion� ramek dooko�a wy�wietlacza, stylistyk�, a opr�cz tego oferowa�o swoim u�ytkownikom bardzo du�� wydajno�� (Snapdragon 821, do 6 GB RAM-u) i pojemn� bateri� (4400 mAh).

Electronic Arts pr�buje walczy� z wizerunkiem "z�ych go�ci"

pt., 07/05/2019 - 15:29
„Elektronikom” nie podoba siďż˝, jak odbierajďż˝ ich gracze i branďż˝a. Firma kierowana przez Andrew Wilsona przez lata wyrobiďż˝a sobie nie najlepszďż˝ opiniďż˝ i trzeba powiedzieďż˝, ďż˝e jej krytyka byďż˝a sďż˝uszna. Wedďż˝ug Matta Bilbeya z EA, b��dy i niektďż˝re zďż˝e decyzje to tylko jedna strona medalu, bo jego przedsiďż˝biorstwo staďż˝o siďż˝ bardzo przyjazne dla innych deweloperďż˝w, dziďż˝ki czemu na rynku mogďż˝ debiutowaďż˝ mniejsze pereďż˝ki.

Potencjalna data premiery Wied�mina 3 na konsol� Nintendo Switch

pt., 07/05/2019 - 15:29
Nie tak dawno temu podczas targ�w E3 dowiedzieli�my si�, �e Wied�min 3 rzeczywi�cie zmierza na konsole Nintendo Switch. Ukr�ci�o to spekulacje i przepychanki na temat przeciek�w, czy kwestia ta jest prawdopodobna, czy tylko opiera si� na niewiarygodnych plotkach. Inn� spraw� jest konkretna data premiery. Nintendo i CD Projekt RED przekazali tylko, �e gry mo�emy si� spodziewa� jeszcze w tym roku, ale dok�adnego dnia nie podali.

Nintendo Mini Switch 2 - kolejne przecieki o nowej konsoli Japo�czyk�w

pt., 07/05/2019 - 15:21
Powinni�my czeka� na premier�. Nintendo niczego jeszcze oficjalnie nie ujawni�o, ale w sieci ju� od d�u�szego czasu m�wi si�, �e firma wprowadzi na rynek dwie nowe wersji Switcha. Je�li wzi�� pod uwag� fakt, �e poprawione wydania konsol obecnej generacji zaprezentowa�o zar�wno Sony, jak i Microsoft, to mo�na za�o�y�, �e Japo�czycy r�wnie� maj� taki plan. Szczeg�lnie, �e internet a� huczy od plotek o nadchodz�cych modelach.

Xiaomi Mi A3 - nowy smartfon dla fan�w programu Android One

pt., 07/05/2019 - 15:00
Czysty system operacyjny i gwarancja aktualizacji. Xiaomi przygotowuje si� do premiery trzeciej generacji smartfon�w Mi A - pisze redakcja portalu GizChina. Seria od pocz�tku swojego istnienia wzbudza�a sporo zainteresowania w sieci, poniewa� jej przedstawiciele wchodz� w sk�ad projektu Android One.

�wiatowa poda� chip�w zagro�ona przez sp�r Japonii z Kore� Po�udniow�

pt., 07/05/2019 - 13:06
W tle sporu zasz�o�ci z epoki kolonialnej. Japonia og�osi�a kontrole eksportowe towar�w wysy�anych do Korei Po�udniowej, kt�re mog� w znaczny spos�b zaburzy� produkcj� chip�w w drugim z pa�stw. To z kolei b�dzie mia�o gigantyczne znaczenie dla ca�ego rynku IT, mo�na nawet za�o�y�, �e nie mniejsze, ni� wojna handlowa mi�dzy Chinami i USA.

ASRock X570M Pro4 - prezentacja p�yty micro ATX dla Ryzen�w 3. generacji

pt., 07/05/2019 - 11:38
Z obs�ug� flagowych Ryzen�w 3000 nie powinno by� �adnego problemu. Je�li zamierzacie naby� now� platform� AMD i szukacie niez�ej klasy p�yty g��wnej w formacie micro ATX, to ASRock mo�e mie� co� dla Was. Firma og�osi�a dzisiaj oficjalnie debiut swoich urz�dze� z chipsetem X570, w�r�d kt�rych znalaz� si� model X570M Pro4. To w�a�nie jemu przyjrzymy si� w tym newsie.

Ubuntu w wersji 18.10 za kilka dni bez dalszego wsparcia

pt., 07/05/2019 - 11:34
Ekipa pracuj�ca nad systemem operacyjnym Linux dystrybucji Ubuntu (kt�ry jest dost�pny nawet dla urz�dze� IoT np. Rapsberry Pi) og�osi�a, �e jej OS w wersji 18.10 zbli�a si� nieub�aganie do ko�ca wsparcia. Nast�pi to ju� w tym miesi�cu, a konkretniej 18 lipca. Canonical zaleca u�ytkownikom uaktualnienie systemu do nowszej wersji, ewentualnie �wie�� instalacj� bie��cego wydania Ubuntu.

Komisja Finans�w Kongresu USA chce zawieszenia prac nad kryptowalut� Libra

pt., 07/05/2019 - 10:22
Facebook mo�e mie� problemy z nowym projektem. Plany spo�eczno�ciowego giganta, dotycz�ce jego kryptowaluty Libra, nie podobaj� si� organizacjom finansowym i rz�dom wielu pa�stw. Co istotne, bardzo krytyczni s� wobec nich przedstawiciele Kongresu Stan�w Zjednoczonych, kt�rzy wnosz� o na�o�enie maratorium na ca�y projekt.

Apple softwareowo pomaga utrzymaďż˝ kontakt wzrokowy podczas wideorozmowy

czw., 07/04/2019 - 19:35
Nie wszystkie nowo�ci (zapewne g��wnie te drobne) w nowych testowych wersjach system�w Apple (jak np. iPad OS) zosta�y oficjalnie zapowiedziane przez firm�. Koncern z Cupertino ju� w drugiej po�owie czerwca wystartowa� z publicznymi testami beta system�w MacOS, iPadOS, tvOS i iOS. Ten ostatni jak raportuj� u�ytkownicy, dosta� ukryt� funkcj� pewnego subtelnego retuszu twarzy (a konkretnie oczu) w komunikatorze wideo.

Uwiecznione efekty wadliwej baterii w MacBookach Pro

czw., 07/04/2019 - 18:41
Mniej wi�cej w po�owie czerwca informowali�my o programie bezp�atnej wymiany baterii w starszych modelach MacBook�w Pro. Prawie dok�adnie miesi�c wcze�niej pisali�my o podobnej akcji odnosz�cej si� do wady ta�m ekran�w r�wnie� w MacBookach Pro. O ile w wypadku wy�wietlaczy brak skorzystania z darmowych napraw mo�e wi�za� si� co najwy�ej z posiadaniem niesprawnej czy cz�ciowo uszkodzonej matrycy, tak wymiana baterii to powa�na sprawa.

Ransomware Sodin atakuje klient�w us�ug zarz�dzanych

czw., 07/04/2019 - 17:36
Eksperci z Kaspersky Lab (ostatnio informowali�my o podpisaniu przez firm� porozumienia z Interpolem, a wcze�niej zmianach w ich VPN na terenie Rosji) znale�li z�o�liwe oprogramowanie o nazwie Sodin, kt�re wykorzystywa�o starsz� luk� w Windowsie 10. To ca�kiem stara podatno�� systemu, kt�ra zosta�a za�atana ju� w pa�dzierniku zesz�ego roku, jednak wida� nie wszyscy dbaj� o bezpiecze�stwo systemu.

Overcooked za darmo w Epic Games Store

czw., 07/04/2019 - 16:56
Doskona�a zabawa ze znajomymi. Jak co tydzie� do Epic Games Store zawita�a kolejna darmowa gra, kt�r� tym razem jest produkcja Overcooked. Tytu� cechuje prostota rozgrywki i niez�y pomys�, przez co zdecydowanie warto da� mu szans�. Dowiedzieli�my si� r�wnie�, jak� gr� b�dziemy mogli doda� do biblioteki ju� za tydzie�. Wszystkiego dowiecie si� w rozwini�ciu newsa.

Red Dead Redemption 2 - wzmianka o wersji PC znaleziona w kodzie strony Rockstar Social Club

czw., 07/04/2019 - 15:47
RDR2 ju� si� zbli�a, ju� puka do mych drzwi. Pewnie ka�dy gracz pecetowy chcia�by m�c zanuci� sobie te s�owa, ale nadal nie mo�e, bo oficjalnie Red Dead Redemption 2 nie zosta�o zapowiedziane na komputery. Nowe przecieki mog� jednak wskazywa�, �e ta sytuacja nied�ugo si� zmieni. W ko�cu wzmianka o wersji na PC znaleziona na witrynie nale��cej do Rockstara to raczej nie przypadek.

Apple podobno chce zrezygnowaďż˝ z klawiatury motylkowej

czw., 07/04/2019 - 15:23
Firma wr�ci do starszego rozwi�zania. Kiedy Apple ujawni�o, �e zamierza stosowa� w swoich komputerach klawiatury oparte na mechanizmie motylkowym, wiele os�b spodziewa�o si� rewolucji - tego typu urz�dzenia cechuj� si� lepsz� stabilno�ci�, a co za tym idzie, powinno si� na nich du�o lepiej pisa�. Niestety, nowa technika ostatecznie okaza�a si� totaln� pora�k�.

Huawei Mate 30 na pierwszym renderze

czw., 07/04/2019 - 14:54
Czas na zmiany w stylistce. Huawei ujawni�o ju�, �e pracuje nad czo�owym modelem z serii Mate. Urz�dzenie ma zadebiutowa� pod nazw� Mate 30, a jego premiera odb�dzie si� w listopadzie (w grudniu zobaczymy wersj� z ��czno�ci� 5G). Do premiery sprz�tu zosta�o jeszcze sporo czasu, ale po sieci ju� teraz kr��� pierwsze informacje na jego temat.
Katalog Ciekawych Stron - Zapraszamy! Katalog stron