PCLab.pl - aktualno�ci
Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
Zaktualizowano: 1 dzień 3 godziny temu

Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box - specyfikacja pot�nej stacji eGPU

wt., 11/05/2019 - 14:28
Pierwsza taka konstrukcja na rynku. Zewn�trzne karty graficzne zyskuj� na znaczeniu w dobie popularyzacji standardu USB-C i nic dziwnego, �e sw�j Gigabyte zainteresowa� si� tego typu sprz�tem. Jego model Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box jest jednak o tyle wyj�tkowy, �e nie tylko jest wyposa�ony w najwydajniejsz� kart� graficzn� na rynku, ale te� ma na pok�adzie system ch�odzenia ciecz�.

Samsung The Space LS27R750 otrzyma� obs�ug� techniki AMD FreeSync

wt., 11/05/2019 - 12:57
Tego brakowa�o od pocz�tku. Samsung poinformowa� dzisiaj o dodaniu techniki FreeSync do 27-calowej wersji monitora z rodziny The Space. Do tej pory te przeznaczone do biura konstrukcje o naprawd� dobrych parametrach pracy z nieznanych powod�w w og�le nie obs�ugiwa�y Adaptive Sync. Wiadomo�� powinna ucieszy� wielu posiadaczy wspomnianych wy�wietlaczy, szczeg�lnie za� graczy, dla kt�rych wysoka p�ynno�� i brak problemu rwania obrazu b�d� kluczowe.

Selekcjonowany Intel Core i9-9900KS sprzedawany w Silicon Lottery za 1200 dolar�w

wt., 11/05/2019 - 12:01
Kto� ch�tny? Nie od dzisiaj wiadomo, �e wyci�ganie pieni�dzy od entuzjast�w sprz�tu komputerowego wcale nie jest zbyt trudne, bo ci s� w stanie przeznaczy� bardzo du�e �rodki nawet za stosunkowo niewielki wzrost wydajno�ci. Do takich w�a�nie os�b kierowana jest oferta Silicon Lottery, dotycz�ca selekcjonowanych uk�ad�w Core i9-9900KS Special Edition. Najlepsze modele s� dost�pne w wr�cz astronomicznej cenie.

Microsoft Edge z nowym logo i oficjaln� dat� premiery pe�nej wersji przegl�darki

wt., 11/05/2019 - 11:15
Microsoft przedstawi� wczoraj swoje plany dotycz�ce wprowadzenia na rynek bazuj�cej na Chromium przegl�darki Edge. Oprogramowanie, kt�re jest dost�pne obecnie jedynie w wersjach testowych, otrzyma�o w ostatnim czasie kilka nowo�ci, a jego tw�rcy w ko�cu ujawnili, kiedy mo�na b�dzie spodziewa� si� wprowadzenia na rynek jego finalnej edycji.

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.11.1 - sterowniki z optymalizacjami dla Red Dead Redemption 2 dost�pne do pobrania

wt., 11/05/2019 - 08:31
Id�c �ladem Nvidii, AMD przygotowa�o pakiet sterownik�w, kt�ry ma zagwarantowa� jak najlepsze dzia�anie gry Red Dead Redemption 2. Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.11.1, bo tak nosi nazw� naj�wie�sza paczka, zawiera r�wnie� kilka innych usprawnie� i poprawek, kt�re powinny zosta� bardzo ciep�o przyj�te przez posiadaczy Radeon�w.

Zmiany w serwisie PCLab.pl

pon., 11/04/2019 - 19:58
Drodzy uďż˝ytkownicy PCLaba, znacie juďż˝ nowy interfejs strony PCLab.pl, mam nadziejďż˝, ďż˝e po lekkich modyfikacjach zaakceptowaliďż˝cie go i przyzwyczailiďż˝cie siďż˝ do nowego wyglďż˝du serwisu. Oczywiďż˝cie to jeszcze nie koniec zmian, niebawem zniknie dodatek beta przy logo PCLab ─ trwajďż˝ koďż˝cowe prace nad nowym system CMS, z wprowadzeniem ktďż˝rego moďż˝ecie siďż˝ spodziewaďż˝ nowych wykresďż˝w, galerii i innych funkcjonalnoďż˝ci.

Intel prezentuje nowe procesory Pentium Silver i Celeron

pon., 11/04/2019 - 18:48
Intel trzyma si� mocno w segmencie komputer�w do nauki i firma nie chce go odpuszcza�. W�a�nie dlatego dzisiaj zaprezentowane zosta�y nowe, niezbyt wydajne, ale za to stosunkowo tanie chipy z rodziny Pentium Silver i Celeron. Firma przygotowa�a po trzy modele przeznaczone do urz�dze� przeno�nych i desktop�w. Trzeba tutaj jasno zaznaczy�, �e nie mamy do czynienia z �adn� rewolucj�.

OnePlus podobno pracuje nad w�asnym smartwatchem

pon., 11/04/2019 - 17:30
Jak sprz�t wypadnie na tle rozchwytywanego Apple Watcha? Kilka dni temu dowiedzieli�my si�, �e Google przejmuje firm� Fitbit, a pierwszym skutkiem tej decyzji mo�e by� pojawienie si� na rynku zegarka Pixel Watch. Tymczasem WCCFTech twierdzi, �e nad w�asnym zegarkiem pracuje tak�e... OnePlus.

Zalman CNPS20X - specyfikacja systemu ch�odzenia dla najwydajniejszych procesor�w

pon., 11/04/2019 - 17:26
Pot�ny system ch�odzenia dla najbardziej wymagaj�cych u�ytkownik�w. Tak jednym zdaniem mo�na podsumowa� konstrukcj� Zalman CNPS20X, kt�ra ju� nied�ugo trafi na polski rynek. Produkt to prawdziwy zawodnik wagi ci�kiej, kt�ry ma sobie poradzi� nawet z procesorami o TDP wynosz�cym 300 W. Nie mog�o ponadto zabrakn�� pod�wietlenia RGB LED, b�d�cego ju� standardowym elementem wyposa�enia du�ej cz�ci system�w ch�odzenia.

Huawei ju� nied�ugo mo�e rozpocz�� handel z wybranymi firmami ze Stan�w Zjednoczonych

pon., 11/04/2019 - 17:11
Dobra wiadomo�� dla producenta. Stany Zjednoczone prowadz� obecnie wojn� handlow� z Chinami, a ofiar� tego konfliktu jest Huawei - to w�a�nie na skutek dzia�a� obu rz�d�w najnowsze smartfony z serii Mate 30 nie maj� dost�pu do sklepu Play i frameworka Play Services. Blokada handlowa jest jednak mieczem obusiecznym, a wielu z nas zadaje sobie pytanie - co dalej?

TikTok wprowadza na rynek swojego pierwszego smartfona

pon., 11/04/2019 - 16:49
Urz�dzenie debiutuje w Chinach, ale jego tw�rcy z czasem mog� otworzy� si� na rynek globalny.�ByteDance, w�a�ciciele�TikToka, czyli niesamowicie popularnej aplikacji do tworzenia kr�tkich film�w wideo, wprowadzaj� do sprzeda�y swojego pierwszego smartfona. Telefon nosi nazw�Jianguo Pro 3 i wbrew temu, co mog�oby si� wydawa�, wygl�da na naprawd� solidnego przedstawiciela klasy high-end.

Intel Pentium Gold 6405U i Celeron 5205U - nowe procesory z rodziny Comet Lake-U

pon., 11/04/2019 - 16:49
Mniej wydajne modele trafiaj� do sprzeda�y. Intel bez jakichkolwiek zapowiedzi wprowadzi� do swojego portfolio dwa nowe chipy. Mowa o procesorach Pentium Gold 6405U i Celeron 5205U, przeznaczonych do mniej wydajnych komputer�w przeno�nych. Urz�dzenia cechuje przede wszystkim zdecydowanie ni�sza cena, ni� innych produkt�w z rodziny Comet Lake-U. To ma oczywi�cie prze�o�enie na przeci�tn� lub wr�cz s�ab� specyfikacj�.

Nvidia GeForce Game Ready 441.12 WHQL - sterowniki z optymalizacjami dla Red Dead Redemption 2

pon., 11/04/2019 - 16:16
Nvidia przygotowana na jedn� z najwi�kszych premier tego roku. Zieloni udost�pnili w sieci pakiet sterownik�w GeForce Game Ready 441.12 WHQL, maj�cy gwarantowa� najlepsze dzia�anie Red Dead Redemption 2 i kilku innych tytu��w. Na tym jednak lista zmian si� nie ko�czy, o czym przekonacie si� czytaj�c dalsz� cz�� naszego newsa. �

Samsung Galaxy S11 - coraz wi�cej wiadomo o aparacie fotograficznym

pon., 11/04/2019 - 16:04
Jest na co czeka�, ale czy powinni�my spodziewa� si� rewolucji? Samsung od lat s�ynie z bardzo dobrych aparat�w, kt�re firma montuje w swoich flagowcach, jednak trudno nie zauwa�y�, �e pod wzgl�dem jako�ci oferowanych zdj�� zdaje si� ona minimalnie przegrywa� z mark� Huawei - wida� to chocia�by w presti�owym rankingu portalu DxOMark.

16-calowy MacBook Pro coraz bli�ej premiery

pon., 11/04/2019 - 15:46
Urz�dzenie, na kt�ra czeka spora cz�� fan�w giganta z Cupertino. Ju� od jakiego� czasu m�wi si�, �e Apple pracuje nad 16-calowym MacBookiem Pro, ale ten model nie zosta� jeszcze oficjalnie zapowiedziany - przypuszczali�my, �e jego premiera nast�pi we wrze�niu albo w pa�dzierniku, jednak ostatecznie do niczego takiego nie dosz�o. Czy�by wi�c projekt zosta� skasowany?

Samsung ko�czy z projektowaniem w�asnych rdzeni CPU

pon., 11/04/2019 - 15:29
Firma postawi na standardowe rozwi�zania Brytyjczyk�w. Samsung od lat rozwija w�asne chipy z rodziny Exynos, ale nie wszyscy pami�taj�, �e od 2016 roku i premiery modelu Galaxy S6 promowane przez Korea�czyk�w uk�ady bazuj� na procesorach z autorskimi rdzeniami�Mongoose. Przypuszczali�my, �e na takich jednostkach b�dzie te� oparty modu� CPU w Samsungu Galaxy S11, ale teraz wiemy, �e do niczego takiego raczej nie dojdzie.

Telewizory LG OLED z aktualizacj� dodaj�c� obs�ug� G-Sync

pon., 11/04/2019 - 14:57
Wszystko zgodnie z zapowiedziami. LG i Nvidia wsp�lnie poinformowa�y o planach aktualizacji firmware wybranych telewizor�w LG OLED, dzi�ki kt�rej urz�dzenia te otrzymaj� obs�ug� techniki G-Sync. Fani grania w gry na du�ym ekranie b�d� mogli cieszy� si� idealnym obrazem bez �adnych rwa�, niezale�nie od liczby klatek generowanych przez podpi�t� do TV kart� graficzn�.

Plebiscyt Tech Awards 2019 - wybieramy najlepsze produkty 2019 roku!

pon., 11/04/2019 - 14:34
Zapraszamy do wziďż˝cia udziaďż˝u w najwiďż˝kszym plebiscycie technologicznym w Polsce – Tech Awards 2019, ktďż˝ry organizuje nasza redakcja wspďż˝lnie z Komputer ďż˝wiat i Verdykt.pl.

Intel wprowadza na rynek procesory Xeon E-2200

pon., 11/04/2019 - 14:26
Firma robi to zreszt� ju� po raz drugi w tym roku. Intel rozszerza swoje portfolio produktowe o 12 nowych chip�w z rodziny Xeon E-2200. S� to modele bli�niaczo podobne do desktopowej serii klienckiej Core 9000, oferuj�ce jednak obs�ug� korekcji pami�ci ECC. Wiadomo�� o premierze jest o tyle dziwna, �e te same produkty mia�y zadebiutowa� w sprzeda�y ju� w maju tego roku. Od tamtego czasu troch� si� jednak zmieni�o.

Diablo 4 bez trybu offline

pon., 11/04/2019 - 13:56
Wi�kszych zaskocze� jednak brak. W trakcie ostatniego weekendu Blizzard oficjalnie zapowiedzia� gr� Diablo 4 i przedstawi� kilka szczeg��w na jej temat. Jedna z najwa�niejszych poruszonych kwestii dotyczy�a trybu rozgrywki, a konkretnie braku mo�liwo�ci grania zupe�nie offline. Co prawda, podobne wymaganie mieli�my ju� w Diablo 3 na PC, ale tym razem ma to o wiele dalej id�ce konsekwencje.
Katalog Ciekawych Stron - Zapraszamy! Katalog stron