PCLab.pl - aktualno�ci
Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
Zaktualizowano: 1 dzień 3 godziny temu

AMD Athlon 3000G - prezentacja bardzo taniego procesora z odblokowanym OC

czw., 11/07/2019 - 15:19
Po "zawodnikach wagi ci�kiej", o kt�rych ju� dzisiaj pisali�my, przyszed� czas na procesor, kt�ry jest kierowany do zupe�nie innej grupy klient�w. AMD zapowiedzia�o dzisiaj chip Athlon 3000G, kt�ry wed�ug firmy ma nieco rozrusza� najni�szy segment CPU. S� na to spore mo�liwo�ci, patrz�c na specyficzne, jak na cen�, mo�liwo�ci uk�adu.

AMD Ryzen Threadripper 3960X i Ryzen Threadripper 3970X oficjalnie zapowiedziane

czw., 11/07/2019 - 15:01
Nowe Threadrippery to bardzo gor�cy temat i trudno si� temu dziwi�, zwa�ywszy na mo�liwo�ci, jakie b�d� oferowa�. W�a�nie dlatego na dzisiejsz�, oficjaln� zapowied� jednostek Ryzen Threadripper 3960X i Ryzen Threadripper 3970X czeka�o tak wiele os�b. AMD przedstawi�o specyfikacje obu modeli, ujawni�o ich ceny i potwierdzi�o pojawienie si� nowego gniazda. Czy nowe chipy maj� szans� na przyci�gni�cie do siebie klient�w?

AMD Ryzen 9 3950X - znamy wydajno�� i dat� premiery procesora

czw., 11/07/2019 - 15:00
Na sklepow� dost�pno�� jeszcze troch� musimy poczeka�. Dzisiaj AMD przedstawi�o aktualizacje na temat swoich nadchodz�cych procesor�w. Pierwsz� nowo�ci� jest wyczekiwany od d�u�szego czasu chip AMD Ryzen 9 3950X, kt�ry wed�ug pierwszych plan�w mia� pojawi� si� w sprzeda�y we wrze�niu, ale ostatecznie trafi do sklep�w pod koniec bie��cego miesi�ca. Czerwoni zapewniaj�, �e naprawd� warto na niego czeka�.

Gigabyte GeForce GTX 1660 Super Mini ITX OC 6G - specyfikacja

czw., 11/07/2019 - 13:08
Niez�a karta do niewielkich komputer�w. Gigabyte postanowi�o rozszerzy� swoj� ofert� produktow� o kart� GeForce GTX 1660 Super Mini ITX OC 6G, kt�ra powinna si� doskonale sprawdzi� w ma�ych obudowanych, w kt�rych ilo�� miejsca na kart� rozszerze� jest niewielka. Sprawd�my, jak wygl�da i jak� specyfikacj� ma to urz�dzenie.

Nvidia Jetson Xavier NX - najmniejszy superkomputer do obliczeďż˝ sztucznej inteligencji

czw., 11/07/2019 - 12:11
Nvidia kolejny ju� raz rozszerza swoj� lini� produkt�w przeznaczonych do oblicze� powi�zanych ze sztuczn� inteligencj�. Firma przedstawi�a w�a�nie sw�j niewielki superkomputer Jetson Xavier NX, kt�ry jest kierowany do wybranych urz�dze� wbudowanych i system�w AI. Cech� charakterystyczn� sprz�tu, poza jego ma�ymi rozmiarami, jest bardzo wysoka wydajno��, przy r�wnoczesnym zachowaniu niskiego poboru energii.

Razer Basilisk Ultimate - specyfikacja bezprzewodowej myszki dla wymagaj�cych graczy

czw., 11/07/2019 - 10:12
Przyjemna gra bez kabli to dla wielu graczy bardzo wa�na kwestia. Nie ka�dy przecie� lubi mie� przewody na swoim biurku. Razer zauwa�y� takich klient�w i przygotowa� specjalnie dla nich myszk� Basilisk Ultimate, charakteryzuj�c� si� �wietn� specyfikacj� i przyjemnym dla oka wygl�dem. Przyjrzyjmy si� temu produktowi nieco bli�ej.

Audio Video Show 2019 startuje juďż˝ jutro!

czw., 11/07/2019 - 09:20
W tym roku czeka� ma na zwiedzaj�cych prawdziwa moc atrakcji. Ju� w najbli�szy pi�tek startuje wystawa Audio Video Show 2019, podczas kt�rej zaprezentowane zostan� najnowsze i najciekawsze produkty z kategorii audio i wideo, kosztuj�ce od 100 z� do nawet 2 mln z�. Podczas targ�w zwiedzaj�cy b�d� mogli wzi�� udzia� w tematycznych pokazach i seminariach, a na deser czekaj� na nich te� spotkania z artystami.

Xiaomi Mi Note 10 - oficjalna specyfikacja techniczna

śr., 11/06/2019 - 21:14
�wietny model, chocia� trzeba za niego troch� zap�aci�. Ju� od jakiego� czasu m�wi�o si�, �e Xiaomi pracuje nad kolejn� konstrukcja z serii Mi Note. Teraz urz�dzenie zosta�o oficjalnie zapowiedziane - to Mi Note 10, kt�ry ma by� po prostu mi�dzynarodow� wersj� modelu Mi CC9 Pro. Co dok�adnie zaoferuje on swoim u�ytkownikom?

Gigabyte TRX40 Aorus Xtreme na pierwszych zdj�ciach

śr., 11/06/2019 - 17:39
Do oficjalnej prezentacji pozosta�o ju� bardzo ma�o czasu. Gigabyte szykuje si� do premiery nowych procesor�w Ryzen Threadripper 3000, dla kt�rych zamierza przedstawi� ofert� p�yt g��wnych. Zwiastun jednej z nich pojawi� si� na oficjalnym facebookowym koncie przedsi�biorstwa, dzi�ki czemu mo�emy zapozna� si� z projektem nadchodz�cego urz�dzenia.

LG G Pad 10.1 oficjalnie zapowiedziany

śr., 11/06/2019 - 17:25
Wydajno�� na poziomie flagowc�w, ale z 2016 roku. LG postanowi�o od�wie�y� swoje portfolio tablet�w. Firma zapowiedzia�a w�a�nie model G Pad 5 10.1, kt�ry przygotowano z my�l� o osobach szukaj�cych przyst�pnego cenowo sprz�tu z tzw. �redniej p�ki. Przyjrzyjmy si� tej konstrukcji bli�ej.

Vivo przygotowa�o smartfona z wyczekiwanym chipem Exynos 980

śr., 11/06/2019 - 17:10
Dla wielu b�dzie to spora niespodzianka. Nie wszyscy o tym pami�taj�, ale Samsung by� pierwsz� firm� na �wiecie, kt�ra zapowiedzia�a uk�ad typu SoC ze zintegrowanym modu�em ��czno�ci 5G. Chip zosta� ujawniony na pocz�tku wrze�nia, a Korea�czycy zdradzili, �e zadebiutuje on pod nazw� Exynos 980. Teraz przysz�a pora na jego rynkowy debiut.

Valve mo�e pracowa� nad us�ug� streamingu gier Steam Cloud Gaming

śr., 11/06/2019 - 16:44
Czy�by szykowa�a si� konkurencja dla Google Stadia? Valve jako potentat pecetowego rynku gier od dawna rozdaje na nim karty, ale w kwestii streamingu na razie trzyma si� na uboczu. Wiele wskazuje, �e ju� nied�ugo ta sytuacja diametralnie si� zmieni i w�a�ciciel najwi�kszej platformy dystrybucji cyfrowej na PC mo�e p�j�� w "chmur�", co z pewno�ci� by�oby ogromnym wydarzeniem.

Intel Stratix 10 GX 10M FPGA - chip z rekordow� liczb� element�w logicznych

śr., 11/06/2019 - 14:45
Chip do zada� specjalnych. Intel zaprezentowa� dzisiaj sw�j najnowszy produkt, jakim jest jednostka Stratix 10 GX 10M FPGA. Uk�ad cechuje ogromne upakowanie element�w logicznych i ca�kiem interesuj�ca budowa, czerpi�ca z projekt�w heterogenicznych jednostek, o kt�rych niebiescy wspominaj� od wielu miesi�cy. Sprawd�my, czym tak naprawd� jest nowy chip i jak prezentuje si� jego wydajno��.

Intel opublikowa� wprowadzaj�ce w b��d por�wnanie wydajno�ci Xeon�w z chipami AMD Epyc

śr., 11/06/2019 - 13:38
Intel ma w swojej historii wiele bardzo kontrowersyjnych zagrywek, kt�re mia�y pozwoli� firmie firm� uzyska� lepsz� pozycj� wzgl�dem konkurencji. Nie jeste�my wi�c zdziwieni tym, co zrobi� w�a�nie dzia� marketingu odpowiedzialny za chipy serwerowe. Niebiescy intencjonalnie opublikowali zmanipulowane wyniki wydajno�ci, by wykaza� przewag� swoich jednostek nad produktami AMD.

Intel wycofuje z rynku pierwsze procesory Cascade Lake-SP

śr., 11/06/2019 - 12:40
�atwo przysz�o, �atwo posz�o. Intel og�osi� zmiany w swoim portfolio produktowym, z kt�rego usuni�te zostan� dwa procesory, maj�ce swoj� rynkow� premier� zaledwie kilka miesi�cy temu. S� to dwie jednostki nale��ce do rodziny Cascade Lake-SP, o kt�rych jednak by�o do tej pory stosunkowo cicho. Niebiescy nie wymienili ich w komunikacie dotycz�cym od�wie�enia linii Xeon�w Scalable, co akurat by�o do�� dziwnym zagraniem.

Origin Access z 8 nowymi grami w listopadzie 2019 roku

śr., 11/06/2019 - 11:50
Nowy miesi�c przyni�s� kolejn� aktualizacj� biblioteki Origin Access. Electronic Arts postara�o si� i wybra�o bardzo interesuj�cy pakiet gier, zawieraj�cy zar�wno gry mniejsze, jak i najwi�ksze hity. Co nowego otrzymamy w listopadzie 2019 roku? Tego dowiecie si� z dalszej cz�ci newsa.

Red Dead Redemption 2 - pecetowa wersja z problemami. Niekt�rzy gracze natrafiaj� na b��d podczas uruchamiania gry

wt., 11/05/2019 - 18:29
Rockstar si� niestety nie postara�. Na debiut pecetowego Red Dead Redemption 2 czeka�o wielu graczy komputerowych, a dla cz�ci z nich to najwa�niejsza premiera tego roku. Tym wi�ksze musia�y by� ich zdziwienie i z�o��, gdy zamiast ekranu tytu�owego gry zobaczyli na swoim monitorze b��d.

AOC Q27T1 - monitor o stylowym wygl�dzie trafia na polski rynek

wt., 11/05/2019 - 17:42
Przyzwoita specyfikacja i �wietny design to cechy charakterystyczne zaprezentowanego w�a�nie monitora Q27T1 firmy AOC. Producent podkre�la ciekawy projekt podstawki i bardzo cienkie ramki, cho� nie bez znaczenia przy wyborze tego modelu powinna by� r�wnie� wysoka jako�� obrazu. Sprawd�my, co jeszcze mo�e nam zaoferowa� Q27T1.

Halo: Reach z wyj�tkowo niskimi wymaganiami sprz�towymi

wt., 11/05/2019 - 16:36
Wymagania sprz�towe gier wydawanych PC ca�y czas rosn�, ale od czasu do czasu mo�emy natrafi� na wyj�tek, kt�rym bezsprzecznie jest zmierzaj�ce na komputery Halo: Reach. 343 Industries opublikowa�o szczeg�owe specyfikacje, z informacjami o rozdzielczo�ci i �redniej liczbie generowanych klatek. Trzeba przyzna�, �e gra nie potrzebuje zbyt du�o mocy obliczeniowej nawet do gry w 4K.

Cooler Master MM711 - bardzo lekka myszka z pod�wietleniem RGB LED

wt., 11/05/2019 - 14:55
Moda na ultralekkie myszki trwa nadal. Dzisiaj swoj� now� propozycj� z tego segmentu zaprezentowa� Cooler Master. Model MM711 ma oferowa� wysok� jako�� wykonania, nisk� wag� i pod�wietlenie LED. Sprawd�my, czym jeszcze wspomniana konstrukcja mo�e przekona� do siebie potencjalnych klient�w.
Katalog Ciekawych Stron - Zapraszamy! Katalog stron