PCLab.pl - aktualno�ci
Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
Zaktualizowano: 1 dzień 3 godziny temu

Wiemy, kiedy do sklep�w trafi nowy Mac Pro i monitor Pro Display XDR

pon., 12/09/2019 - 20:11
D�ugo musieli�my czeka�. Apple po raz kolejny przyku�o uwag� bran�owej prasy i sporej cz�ci internaut�w, w czerwcu tego roku prezentuj�c nowy komputer Mac Pro oraz monitor Pro Display XDR. Wszystko za spraw� solidnej specyfikacji technicznej i oczywi�cie bardzo wysokich cen obu urz�dze�. Niestety, sprz�t do tej pory nie trafi� do oficjalnej dystrybucji.

Microsoft oficjalnie u�mierca Windowsa 10 Mobile

pon., 12/09/2019 - 19:50
To w ko�cu musia�o nadej��. Microsoft na rynku smartfon�w sromotnie przegra� walk� z konkurencj�. Bardzo nik�ym zainteresowaniem cieszy�y si� zar�wno promowane przez firm� urz�dzenia z serii Nokia Lumia, jak i rozwijane przez przedsi�biorstwo systemy operacyjne Windows Phone oraz Windows 10 Mobile.

Przysz�oroczne iPhone'y mog� dosta� nawet o 50% wi�ksze baterie

pon., 12/09/2019 - 19:29
Sprz�t zapowiada si� coraz lepiej. Tegoroczne iPhone'y wzbudzi�y mocno zr�nicowane opinie w�r�d internaut�w. Potencjalni klienci giganta z Cupertino narzekali, �e firma nie wprowadzi�a zbyt wielu zmian wzgl�dem modeli Xr oraz Xs i Xs Max, ale urz�dzenia jednocze�nie pochwalono za zachowanie cen poprzednik�w, lepsze aparaty fotograficzne i wi�ksze baterie. Trudno jednak dziwi� si� osobom, kt�re tak naprawd� czekaj� na premier� iPhone'�w 12.

GOG Galaxy 2.0: ruszy�y otwarte beta testy klienta

pon., 12/09/2019 - 19:19
Jeden z ciekawszych klient�w w ko�cu dost�pny dla wszystkich zainteresowanych. GOG poinformowa� w�a�nie o rozpocz�ciu otwartych beta test�w aplikacji GOG Galaxy 2.0. Jest to program umo�liwiaj�cy zebranie w jednym miejscu wszystkich Waszych tytu��w, rozsianych po r�nych platformach dystrybucji cyfrowej, dzi�ki czemu zarz�dzanie bibliotek� produkcji powinno by� du�o prostsze.

Nvidia rejestruje znaki handlowe Hopper i Aerial

pon., 12/09/2019 - 18:37
Plotki z czerwca mog� sta� si� prawd�. Nvidia zarejestrowa�a nowe znaki handlowe Aerial i Hopper, kt�re wed�ug przeciek�w mog� mie� zwi�zek z przysz�ymi uk�adami graficznymi firmy. Informacje s� o tyle interesuj�ce, �e drug� z wymienionych nazw przywo�ywano ju� w czerwcu tego roku, jako mo�liwe oznaczenie architektury, kt�ra trafi na rynek po jednostkach Ampere.

Sony Xperia 3 przetestowana w Geekbench

pon., 12/09/2019 - 17:07
Firma dalej pr�buje swoich si�. Ju� od d�u�szego czasu m�wi si�, �e Sony mo�e wycofa� si� z rynku smartfon�w. Pow�d? Bardzo ma�a popularno�� modeli z serii Xperia - Japo�czycy przegrywaj� z kretesem nie tylko z producentami takimi jak Samsung czy Apple, ale tak�e z du�o mniej rozpoznawalnymi przedsi�biorstwami pokroju Xiaomi.

Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A51 i Galaxy A71 - znamy ceny

pon., 12/09/2019 - 16:49
Tanio nie b�dzie. Samsung przygotowuje si� do du�ego od�wie�enia linii smartfon�w Galaxy. Z udost�pnionych w sieci materia��w wynika, �e ju� 27 grudnia do sklep�w trafi� modele Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A51 oraz Galaxy A71.�Urz�dzenia nie zosta�y jeszcze oficjalnie zaprezentowany przez producenta, ale do sieci wyciek�y w�a�nie ich ceny.

TSMC: produkcja w procesie 5 nm w drugiej po�owie 2020 roku, proces 3 nm w 2022 roku

pon., 12/09/2019 - 16:05
Nie b�dzie �adnych op�nie�. TSMC idzie jak burza je�li chodzi o rozw�j technologii produkcji. Firma mo�e pochwali� si� sporym sukcesem w przypadku w�z�a 7 nm, ale nie zamierza na tym poprzesta�, bo ju� nied�ugo uruchomi produkcj� w litografii 5 nm. Kierownictwo przedsi�biorstwa jest r�wnie� pewne, �e nie b�dzie mia�o �adnych problem�w z wprowadzeniem na rynek litografii 3 nm.

MechWarrior 5: Mercenaries - wymagania sprz�towe na PC

pon., 12/09/2019 - 14:36
By pokierowa� mechem, nie b�dziecie potrzebowa� pot�nego sprz�tu. Tak przynajmniej m�wi� nam wymagania techniczne gry MechWarrior 5: Mercenaries, ujawnione w�a�nie na platformie Epic Games Store. Tytu� mo�na b�dzie odpali� na komputerze ze �redniej p�ki, a rekomendowane wymagania r�wnie� nie s� jako� szczeg�lnie odstraszaj�ce.

Google ko�czy wsparcie dla okular�w Glass Explorer Edition

pon., 12/09/2019 - 13:10
Tak si� ko�czy kolejny z nieudanych eksperyment�w Google'a. Gdy kilka lat temu wyszukiwarkowy gigant wprowadzi� do sprzeda�y gogle Google Glass, prognozowano szybk� popularyzacj� tego typu noszonych gad�et�w. Niestety plany rozmin�y si� z rzeczywisto�ci� i produkt nie zdoby� zbyt du�ej popularno�ci. Teraz jego producent poinformowa� o zako�czeniu wsparcia dla pierwszej wersji urz�dzenia.

GPU-Z v2.28.0 z obs�ug� Radeona RX 5500 XT dost�pny do pobrania

pon., 12/09/2019 - 12:17
Serwis TechPowerUp opublikowa� now� wersj� bardzo popularnego narz�dzia CPU-Z. Edycja o oznaczeniu v2.28.0 wprowadza kilka usprawnie�, ale przede wszystkich dodaje obs�ug� nowych kart graficznych AMD, kt�re ju� nied�ugo powinny zawita� na rynku. Sprawd�my, jaka jest kompletna lista zmian.

Intel reklamuje Core i5-9600KF jako procesor wydajniejszy niďż˝ Ryzen 7 3800X

pon., 12/09/2019 - 11:48
Czasem trudno zrozumie� dzia�ania marketingowe niekt�rych firm, kt�re swoimi decyzjami same nara�aj� si� na krytyk�. Intel zorganizowa� konferencj� prasow� w Chinach, podczas kt�rej chwali� si� swoj� ofert� produktow�. Problem w tym, �e firma por�wna�a swoje uk�ady z chipami AMD Ryzen w absurdalny wr�cz spos�b, sugeruj�c m.in. �e Core i5-9600KF jest lepsz� jednostk� ni� Ryzen 7 3800X.

Mapy Google b�d� pokazywa�, kt�re ulice s� odpowiednio o�wietlone

ndz., 12/08/2019 - 16:08
Firma nie spoczywa na laurach. Mapy Google to bez w�tpienia jeden z najlepszych i najcz�ciej wybieranych produkt�w wyszukiwarkowego giganta. Us�uga nie tylko �wietnie pokazuje przebieg ulic i pomaga w nawigacji, ale tak�e co jaki� czas dostaje kolejne, przydatne funkcje.

Samsung Galaxy S11e z 5G i szybszym �adowaniem baterii

ndz., 12/08/2019 - 15:50
Nowe flagowce maj� coraz mniej tajemnic. Samsung ju� 20 lutego ma pokaza� high-endowe konstrukcje z rodziny Galaxy S11.�Wiadomo, �e producent, podobnie jak w zesz�ym roku, planuje kilka modeli: Galaxy S11, Galaxy S11+ oraz Galaxy S11e. Teraz poznali�my nowe informacje na temat najta�szej edycji czo�owego telefonu Korea�czyk�w.

Google Chrome pozwoli na generowanie kod�w QR dla stron internetowych

ndz., 12/08/2019 - 15:29
Odpowiednia funkcja jest ju� w fazie test�w. Google przygotowuje kolejne usprawnienie dla�przegl�darki Chrome. Tym razem jest to�opcja generowania kod�w QR dla poszczeg�lnych stron. Kody b�dzie mo�na wysy�a� do innych os�b albo zamieszcza� gdzie� w sieci, a ich zeskanowanie poprowadzi internaut�w do witryn, dla kt�rych zosta�y one przygotowane.

Oppo Reno 10X Zoom przetestowany przez redakcjďż˝ portalu DxOMark

ndz., 12/08/2019 - 15:06
Jak wypad� aparat? Oppo wywo�a�o sporo zamieszania w sieci, prezentuj�c model Reno 10x Zoom. Nic dziwnego, urz�dzenie docelowo mia�o rywalizowa� z flagowcami pokroju Samsunga Galaxy S10. Producent zadba� o wysok� wydajno��, wyposa�aj�c sw�j sprz�t w m.in. Snapdragona 855 i 8 GB RAM-u, ale najwi�cej emocji i tak zdawa� si� budzi� reklamowany przez Chi�czyk�w aparat fotograficzny.

Francja powa�nie my�li o wprowadzeniu w�asnej kryptowaluty

ndz., 12/08/2019 - 14:38
Testy rusz� szybciej, ni� mo�na by przypuszcza�. Wydaje si�, �e temat�kryptowalut�mocno ucich� w ostatnim czasie. C�, trudno si� dziwi� - dzi� nikogo ju� nie szokuj� historie os�b, kt�re albo mocno dorobi�y si�, albo bardzo du�o straci�y na Bitcoinie. Wszyscy jeste�my te� przyzwyczajeni, �e kursy cyfrowej got�wki mog� ostro waha� si� w do�� kr�tkim czasie.

Huawei: kilka lat temu my�leli�my o wycofaniu si� z rynku smartfon�w

ndz., 12/08/2019 - 14:12
Dzi� wi�kszo�� z nas nie wyobra�a sobie rynku bez tej marki. Huawei jest obecnie drugim co do wielko�ci producentem smartfon�w z Androidem, a przygotowywane przez firm� urz�dzenia na r�wni konkuruj� z modelami Apple i Samsunga. Bardzo du�a popularno�� sprz�tu promowanego przez Chi�czyk�w nikogo nie dziwi - przedsi�biorstwo robi �wietne flagowce i dobre konstrukcje z segmentu mid-range, a jego telefony nierzadk� maj� te� atrakcyjne ceny.

Kolejne �r�d�o potwierdza iPhone'a SE 2

ndz., 12/08/2019 - 12:15
Premiera wydaje si� by� niemal pewna. Zdaniem wielu os�b jednym z najwi�kszym problem�w wsp�czesnych smartfon�w s�... zbyt du�e ekrany. Na oko�o 6-calowych panelach �wietny gra si� w gry czy ogl�da filmy, ale ci�ko obs�ugiwa� je jedn� d�oni�. Szczeg�lnie, kiedy kto� ma kr�tkie palce. Co dziwne, sami producenci elektroniki zdaj� si� nie zauwa�a� narzeka� na wy�wietlacze o przesadnie d�ugich przek�tnych.

Surface Book 3 z dodatkowym panelem do rysowania

ndz., 12/08/2019 - 11:53
Firma przygotowuje nam spor� niespodziank�. Microsoft mocno usprawni� lini� komputer�w Surface Book wraz z premier� Surface Booka 2, a w sieci du�o m�wi�o si� tak�e o nowych modelach Surface Pro, szczeg�lnie o edycji Surface Pro X, jednak niekt�rzy wci�� czekaj� na jeszcze wi�ksze zmiany w urz�dzeniach Amerykan�w. Tymczasem wiele wskazuje na to, �e te maj� wkr�tce nadej��.
Katalog Ciekawych Stron - Zapraszamy! Katalog stron